پشتیبانی

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

کاربرگ های آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی
document01.pdf [2.9 Mb] ( تعداد دانلود: 38 )
مشاهده آنلاين فايل: document01.pdf

کاربرگ 203 درخواست تجدید نظر نمره
document02.pdf [2.99 Mb] ( تعداد دانلود: 48 )
مشاهده آنلاين فايل: document02.pdf

کاربرگ 204 حذف درس یاترم 
document03.pdf [2.37 Mb] ( تعداد دانلود: 33 )
مشاهده آنلاين فايل: document03.pdf  

کاربرگ 205 تعهد نامه دانشجویان یک ترم مشروط 
document04.pdf [1.81 Mb] ( تعداد دانلود: 35 )
مشاهده آنلاين فايل: document04.pdf

کاربرگ 210 درخواست معادل سازی دروس 
document05.pdf [1.41 Mb] ( تعداد دانلود: 35 )
مشاهده آنلاين فايل: document05.pdf

کاربرگ 216 افزایش سنوات تحصیلی 
document06.pdf [2.5 Mb] ( تعداد دانلود: 29 )
مشاهده آنلاين فايل: document06.pdf

کاربرگ 220 انتقال در صورت عدم حد نصاب از سایر استان ها به استان تهران و بین مراکز استان تهران 
document07.pdf [2.65 Mb] ( تعداد دانلود: 31 )
مشاهده آنلاين فايل: document07.pdf

کاربرگ 221 انتقال توام با تغییر رشته در صورت عدم حد نصاب رشته 
document08.pdf [2.7 Mb] ( تعداد دانلود: 31 )
مشاهده آنلاين فايل: document08.pdf

کاربرگ 222 درخواست صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر 
document09.pdf [2.37 Mb] ( تعداد دانلود: 33 )
مشاهده آنلاين فايل: document09.pdf

کاربرگ 223 درخواست مرخصی تحصیلی 
document10.pdf [2.23 Mb] ( تعداد دانلود: 32 )
مشاهده آنلاين فايل: document10.pdf

کاربرگ 301 درخواست انتقال و مهمان از سایر استان ها به استان تهران 
document11.pdf [3.12 Mb] ( تعداد دانلود: 33 )
مشاهده آنلاين فايل: document11.pdf

کاربرگ 304 درخواست انتقال و مهمان در مراکز داخل استان تهران
document12.pdf [3.13 Mb] ( تعداد دانلود: 36 )
مشاهده آنلاين فايل: document12.pdf

فرم کارورزی
بالا